Paper Information


Title ᠮᠠ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠾᠦ᠋ᠩ ᠹᠸᠩ; ᠯᠾ‍᠂ ᠯᠢᠰᠢᠨ
Keyword ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ; ᠮᠠ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ; ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠳᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠳᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠮᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠷᠠᠯ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠮᠠ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠬᠠᠯ ᠮᠦᠯᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn