Paper Information


Title ᠴ‍᠂ ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ —— 《ᠨᠢ》ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator 〔ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ〕ᠲ‍᠂ ᠫᠦᠷᠪᠦᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
Keyword ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ; ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ; 《ᠨᠢ》ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ
Abstract ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠴ‍᠂ ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ 《ᠨᠢ》ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠵᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn