Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠣᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠋᠌ ᠠ
Keyword ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠣᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ; ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠣᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ᠂ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn