Paper Information


Title ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠰᠠᠢᠳ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ
Creator ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ
Keyword ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ; ᠬᠦᠦᠰᠢᠷᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ; ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠰᠠᠢᠳ
Abstract 1911ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ 《ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ》᠂ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠯ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠢᠡ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn