Paper Information


Title ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠬᠡᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠰᠦᠷᠬᠡᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ; ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ; ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠰᠦᠷᠭᠡᠦ ᠰᠣᠡᠭᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠰᠡᠲᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠰᠦᠷᠭᠡᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠬᠡᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn