Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠴᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠢ ᠽᠠᠢ ᠶᠦᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠩ
Keyword ᠪᠠᠡᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ᠂ ᠡᠠᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠵᠠᠨᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠳᠠᠯ ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠡᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠤᠡᠢᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠍᠍ᠧᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠂ ᠪᠠᠡᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn