Paper Information


Title ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠤ
Keyword ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ; ᠴᠠᠭᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠳᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠢᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠳᠤ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn