Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠴ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ; ᠪᠤᠤ ᠸᠸᠨ ᠹᠸᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠠ; ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠢᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ; ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠠᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠨ ᠨᠢᠭ ᠡᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn