Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠲᠤᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ; ᠲᠡᠪᠲᠠᠯᠲᠠ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠ ᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤ᠂ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠲᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠴᠤ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn