Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ
Creator ᠰᠦᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠤᠳᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠣᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠲᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn