Paper Information


Title 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠦᠳᠤᠨ》 ᠪᠡ 《 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠠᠯᠭᠡᠷ
Keyword 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠦᠳᠤᠨ》 ; 《 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》᠋ ; ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠪᠡ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn