Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠸ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ; ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ; ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠵᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ᠲᠠᠪᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ  ᠳᠦᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn