Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ
Creator ᠤᠳᠬᠤᠨ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ;ᠮᠤᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ
Abstract ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡ ᠰᠠᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn