Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭ᠋ᠯ
Creator ᠲᠦᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩ; ᠴᠧᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ
Keyword
Abstract ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ; ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ; ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1985年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn