Paper Information


Title ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠢ‍᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ
Keyword ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤᠮ ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠠᠩᠦᠢᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠂ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ᠱᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠭᠲᠠᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠰᠦᠷᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠌ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠌ ᠠ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠌ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠦᠬᠡᠪᠲᠦᠷ ᠰᠢᠨ᠌  ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠮ ᠴᠦᠭᠡᠪᠲᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠲᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡ᠋ᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠣᠷᠤᠨ  ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn