Paper Information


Title 《ᠤᠷᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》ᠴᠣᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ; ᠤᠷᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
Abstract 《ᠤᠷᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》ᠴᠣᠮᠤᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠣᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠢ ᠰᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ《ᠤᠷᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》ᠴᠣᠮᠤᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠨᠠᠷᠢᠰᠬᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn