Paper Information


Title ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ
Keyword ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ; ᠬᠡᠯᠡ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠡ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn