Paper Information


Title 《ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠳᠦᠭ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ
Keyword
Abstract ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠳᠦᠭ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》ᠯᠤ᠌᠋᠊《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》᠂ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠲᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠳ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠢ ᠨᠢᠨᠦ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ᠂ ᠬᠡᠨᠳᠡᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠳᠦᠭ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠩᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠢ 》ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1990年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn