Paper Information


Title ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ; ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ;ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ; ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠹᠢᠽᠦ᠋ᠯᠤᠬᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭ᠋ᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠭ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠴᠡᠴᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠬ᠋ᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn