Paper Information


Title ᠤᠷᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ; ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠡᠵᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠲᠤ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn