Paper Information


Title 《ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ 》᠋ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠸᠴᠢᠷ
Keyword ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ; 《ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ 》᠋; ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ; ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ
Abstract 《ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ 》᠋ ᠪᠤᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠡᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠡᠭᠡᠷ 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》᠋ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠡ ᠲᠤᠩ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠳᠤ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤᠯᠠᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠦᠯᠳᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ 《ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ》ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠠᠯᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ 《ᠡᠵᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ》ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠶᠢᠷ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢᠴᠢᠯᠠᠨ《ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯ ᠬᠠᠡᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ》᠋ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠷ ᠲᠠᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠠᠪᠤᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠩ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠭᠡᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠩ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn