Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ
Creator ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠤ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠷ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ; ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn