Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠪᠸᠯ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠫᠤᠨᠢ
Creator ᠲ᠂ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠠᠢᠪᠸᠯ ᠠᠷᠠᠯ; ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠫᠤᠨᠢ
Abstract ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠸᠠ ᠰᠺᠦᠲ᠋ᠶᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠪᠸᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn