Paper Information


Title ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤ᠋᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ;ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠰᠠᠨ  ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ᠲᠠᠷᠦᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠬ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠦᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠣᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn