Paper Information


Title ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠰᠢᠷᠠᠨᠤᠳ ᠤᠷᠤᠨᠴᠢ
Keyword ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠤ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠤᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ ᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠡ ᠪᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠪᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠡ ᠬᠤᠡᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠋ ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠡᠴᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠳᠤᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠨᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠬᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠡᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn