Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ;ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ; ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠷᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠦ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠦ ᠮᠦᠨ᠃ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠷᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠠᠨᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ᠲᠡᠦᠬᠡᠣᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn