Paper Information


Title 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠷᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ
Keyword 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》;ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ
Abstract 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠬ᠋ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠡᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn