Paper Information


Title ᠲᠦᠷᠹᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠰᠠᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ
Keyword ᠲᠦᠷᠹᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ; 《ᠰᠠᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》; ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠯ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠹᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ《ᠰᠠᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠲᠡ ᠲᠠᠮᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠯ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn