Paper Information


Title ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠯᠸᠾᠡ‍᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡᠲᠦ᠋ᠷᠦ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠶᠣᠮ᠃ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ 《ᠮᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn