Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠴᠡᠨ᠌ ᠠ
Creator ᠪᠡ᠊᠂ᠴᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ;《ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣᠣᠯᠢᠰ》; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠯᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠣᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠳᠢ《ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠣᠣᠯᠢᠰ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠣᠡᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn