Paper Information


Title ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠵᠦᠭ ᠄ ᠲᠤ‍᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ; ᠨᠡᠢ᠌ᠷᠡᠮᠳᠡᠯ
Keyword ᠲᠤ‍᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ; ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ;ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤ‍᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠪᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn