Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ-ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠨᠠ‍᠂ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ;ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠤᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠪᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ-ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠮᠲᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠳᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn