Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠩᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword
Abstract ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠱᠢᠽᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ — ᠴᠠᠮᠪᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1956 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ 《ᠶᠢᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ》 ᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠰ 《ᠶᠢᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ》 ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠼᠢᠹᠠᠷ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ (1) ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯ 13᠋ ᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠨ; (2) ᠲᠤᠰ ᠶᠢᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯ 13᠋ ᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠨ; (3) ᠲᠤᠰ ᠶᠢᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1999年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn