Paper Information


Title ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠡᠯᠯ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ;ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠡᠯᠯ ; ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ
Abstract ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠡᠯᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠤᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠡᠲᠦᠢ᠋ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠤᠬᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠢᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn