Paper Information


Title ᠬᠡᠰᠡᠷ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠬᠡᠷᠡᠯᠵᠠᠪ
Keyword ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ; ᠭᠡᠰᠡᠷ; ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ; ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠯᠦᠸᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠢ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠯᠦᠸᠸ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠲᠠ ᠨᠠᠷᠢᠰᠢᠭᠦᠺᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn