Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠣᠭᠴᠤ
Keyword ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ; ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ; ᠤᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠢᠭ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬ᠋ ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ ᠤᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn