Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ
Creator ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠲᠡᠩ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ; ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ; ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠭᠳᠤᠬᠠᠨ ᠴᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠮᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn