Paper Information


Title 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤᠢ ᠤᠨᠤᠯ》 ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ (ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ)
Creator ᠤᠳ · ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ; ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤᠢ ᠤᠨᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ》 ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1982年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn