Paper Information


Title ᠬᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠣᠲᠳᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠨᠠ‍᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨᠭᠡᠰᠢᠭ᠌
Keyword ᠬᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠳ; ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠣᠲᠤᠭ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ; ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ; ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠤᠠᠯᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠬᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠋ ᠠ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠣᠮᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠬᠣᠢᠢᠴᠢᠰ ᠦᠶ ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠨ《ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠬᠢᠳ ᠦᠴᠢᠯᠲᠠ》ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠣ ᠬᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠨᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠋ ᠠ—ᠺᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ᠂ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ᠂ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠪᠡ᠋᠋ᠭᠴᠢ ᠵᠢᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠬᠣᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠬᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠨ ᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn