Paper Information


Title ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ - ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠨ
Keyword ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ; ᠵᠢᠷᠤᠭ
Abstract ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠢ᠌ᠳᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠨᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn