Paper Information


Title 《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠳ᠋ᠤ‍᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword 《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ》; ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ; ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ 《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠨᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤ ᠮᠤᠭ ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn