Paper Information


Title ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠵ᠂ᠰᠸᠡᠳᠠᠮ ᠠ
Keyword ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠨ ᠡᠸᠩᠬᠢ; ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠨ ᠡᠸᠩᠬᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠡᠸᠩᠬᠢ᠂ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠭᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠷᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn