Paper Information


Title ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ— ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ; ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ; ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠭᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠡ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn