Paper Information


Title ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠣᠶᠤᠨᠭᠤᠣ ᠠ
Keyword ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ; ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋᠋ ᠠ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ᠭᠠᠵᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn