Paper Information


Title 《ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ 》ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ—ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰ•ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠬᠡᠯᠡ; ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ; ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ;《ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ》ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ
Abstract ᠶᠠᠮᠷ ᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠲᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠬᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠯᠡ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ《ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠲᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn