Paper Information


Title ᠲ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠲ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠠᠪ; 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠲ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ 1988—2004ᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 130ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ  ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn