Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ—《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠶ᠂ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
Keyword ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ; 《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ; ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ; ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ
Abstract ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢ ᠷᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠲᠡᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠠᠵᠤ ᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn