Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ  ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ;ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ; ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ 
Abstract ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠦ 《ᠦᠪ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ》ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠮᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ》ᠳ᠋ᠤ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn