Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠫᠠᠵᠠᠢ
Creator ᠳᠤᠷᠤᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠫᠠᠵᠠᠢ; ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠴᠤᠭᠤᠷᠴᠢ
Abstract ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 《ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ》᠋ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠴᠤᠭᠤᠷᠴᠢ》᠋ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠤᠭᠤᠷᠴᠢ (ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ) ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn