Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ
Creator ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠮ ᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ; ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ  ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn